I 2050 vil netthandelen ha endret norske veier fullstendig, skal vi tro den nye rapporten. Bildet er hentet fra Kolonial.no sin test av selvkjørende biler.
I 2050 vil netthandelen ha endret norske veier fullstendig, skal vi tro den nye rapporten. Bildet er hentet fra Kolonial.no sin test av selvkjørende biler. (Foto: Glenn Lund)

Ny fremtidsrapport:

Bli med til år 2050 - her er 14 måter den økte netthandelen påvirker samfunnet vårt

KPMG, Prognosesenteret, SINTEF og HR Prosjekt har laget rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vi har samlet alt den sier om utviklingen til netthandel.

Meningen med rapporten «Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050» er å gi best mulig grunnlag for arbeidet med neste Nasjonal Transportplan, og investeringer på hundrevis av milliarder kroner. Rapporten sier blant annet mye interessant om netthandel.

Vi har samlet 14 punkter fra rapporten fra de delene som omtaler netthandel. 

1) Enklere å kjøpe og selge i andre land

Økt netthandel vil gjøre det enklere å kjøpe og selge varer og tjenester i andre land.
Samtidig vil videre teknologiutvikling kunne viske ut grensene mellom land i større grad enn før. Samhandling på arenaer som overskrider landegrenser innebærer at betydningen av avstander vil bli mindre.

2) Mer lufttransport

2) Økt netthandel på tvers av landegrenser medfører mer lufttransport av pakker, for eksempel økt antall forsendelser fra Kina.

3) Endret godstransport

Godstransport endres med økende netthandel fordi varene i stadig større grad leveres direkte hjem, og ikke hentes av forbrukere i butikk. Urbaniseringen åpner for større knutepunkter der gods skifter transportmiddel fra sjø/bane til veitransport for levering til fabrikk/lager/butikk/forbruker.

4) Varelager utenfor knutepunktene

Økt netthandel og endringer i forbruk fra varer til opplevelser er viktige
forklaringer til de tøffe tidene for mange butikker. Netthandel vil uansett generere varetransport og behov for varelagre, men varelagrene vil bli lagt utenfor knutepunktene, ikke der arealknappheten er størst. 

5) Mindre fysisk plass til handel

En konsekvens av urbanisering og netthandel er at mer av arealet som utvikles i byene og tettstedene i fremtiden må brukes til bolig, og mindre til handel. Knutepunktutviklingen i fremtiden må ta utgangspunkt i dette.  En god knutepunktutbygging forutsetter likevel at man har som mål å sikre velutviklet infrastruktur og kollektivtransport, god tilstedeværelse av blant annet boliger, arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, restauranter, cafeer, kulturtilbud og handel. Selv om netthandelen reduserer handelsarealene, vil det dermed fortsatt være andre tilbud og tjenester som etterspørres og som vil kreve betydelig areal.

6) Tøft for butikker utenfor urbane områder

Netthandel gjør det mulig å utvikle virtuelle handleopplevelser. Fortsatt økning i netthandel gir mindre behov for persontransport til og fra butikker. Motsetningsvis vil en slik trend øke behovet for gode og raske leveringstjenester. Sammen med en dreining fra materielt forbruk til opplevelser vil dette påvirke arealbehovet til tradisjonelle butikker. Det blir enda vanskeligere for butikker utenfor urbane områder å overleve. Samtidig er digitalisering og økt netthandel en mulighet for butikker som ikke har den beste geografiske lokaliseringen.

7) Direkte dialog med forbrukerne

Dagens sosiale medier gir netthandel langt større muligheter for å nå og distribuere direkte til sluttbruker.

8) Stor usikkerhet

Prognoser for netthandel i 2050 viser betydelige sprik, fra 30 prosent til nærmere 100 prosent andel av handelen. Disse forskjellene vil gi svært ulike konsekvenser for både butikkhandel og logistikk/ varedistribusjon.

9) Økt netthandel gir færre handelsreiser med privatbil

Bilbransjen får ingen drahjelp av netthandelen. Med hjemleveranser blir bilen stadig mindre viktig.

10) Økt trafikk

Netthandelen gir økt trafikk med individuelle leveringer til enkelthusholdninger.

11) Netthandelen gir færre store leveranser til butikkene

Når flere og flere varer, sendes direkte hjem til kundene, blir det naturlig nok færre og mindre leveranser til butikkene.

12) Økende netthandel endrer varedistribusjon radikalt

I stedet for å gå i butikken kommer varer til oss gjennom leveringstjenester.

13) Automatisering og færre mellomledd

Innen gods og varedistribusjon vil nye former for produksjon, netthandel og fysisk internett medføre høy grad av automatisering og økende eliminering av mellomledd mellom produsent og sluttbruker. Teknologier som 3D printing vil også redusere deler av dagens varetransport og mellomlagring.

14) Flere direkte leveranser til sluttbruker

Netthandelen griper om seg med tosifret årlig vekst, og samtidig som at varetransport til butikker reduseres, vil varedistribusjon til
sluttkunde øke.

Les hele rapporten om fremtidens handel.

Til toppen