Klimaendringenes konsekvenser: Handelen har høy klimarisiko – norsk næringsliv er ikke godt forberedt

I Virkes Handelsrapport stilles det spørsmål ved om hvorvidt det norske næringslivet er forberedt på den høye klimarisikoen som finnes i handelsnæringen. Undersøkelser gjort av EY viser nemlig det stikk motsatte.

De kommende tiårene vil det samlede ressurs- og klimaavtrykket falle vesentlig, noe som vil utfordre varehandelen slik vi kjenner den i dag. Dersom vi skulle klare å nå Paris-målene vil vi måtte endre produksjon- og forbruksmønstrene, og dersom vi ikke skulle klare det vil fortsatt forutsetningene for å drive handel endres dramatisk grunnet ulike typer klimarisiko. Slik åpner Camilla Gramstad, bærekraftsansvarlig i Virke, og Miriam Odden, rådgiver i Virke, sin del av Virkes Handelsrapport om klimarisiko.

Klimaendringene står på trappene og vil få store konsekvenser for norske virksomheter og norsk handel. I følge det internasjonale selskapet EY som blant annet tilbyr tjenester innen rådgivning, har handelen høy klimarisiko, og de fysiske konsekvensene av klimaendringene kan ramme både råvaretilgang, produksjon og varetransport samt føre til høyere kostnad på risikoutsatte varer som kakao, kaffe, frukt og grønnsaker. 

Annonse

LES OGSÅ: EVENT: IT-bedrift skal varme opp 1000 boliger med klimasmart datasenter

Norske bedrifter mangler verdiperspektiv

Klimarisiko er i følge Gramstad og Odden noe handelen bør ha større fokus på enn det de har i dag. Det handler nemlig ikke bare om å forstå hvordan bedriften påvirker klimaet, men også om hvordan klimaendringene vil påvirke bedriften i fremtiden. EU jobber nå med regelverksutvikling knyttet til krav om selskapsrapportering om klimarisiko. Slik rapportering kan derfor bli norsk lov. 

- Formålet med å kreve rapportering om klimarisiko er å gi relevant informasjon om de finansielle konsekvensene av klimaendringer og klimapolitikk. Kan bedriftene fortsette å tjene penger i en verden som når målene i Parisavtalen? For hva gjør handelsbedrifter dersom råvarene de er avhengige av ikke lenger er tilgjengelige eller prisen er mangedoblet grunnet økt etterspørsel? Dette skriver Gramstad og Odden i rapporten. 

EY har gjort flere undersøkelser om hvordan norsk næringsliv forholder seg til klimarisiko. Resultatene viste at bevisstheten er lav og at bedriftene ofte mangler verdi- og leverandørkjedeperspektiv. 

LES OGSÅ: Fjong lanserer abonnement for leie av klær

Klimarisiko - hva er det? 

Innenfor begrepet klimarisiko skiller man mellom tre typer risiko: fysisk, overgangs- og ansvarsrisiko. Fysisk risiko handler om hvordan klimaendringene kan påvirke verdikjeder direkte, som for eksempel ved ekstremvær. Både akutte hendelser og kroniske tilstander kan gjøre forsyningskjeder og leveranser mer usikre, i tillegg til at befolkningsvekst og økt kjøpekraft fører til sterkt press på flere ressurser. 

Overgangsrisiko handler om politikk og regulering, teknologi, marked og omdømme. Selv om varehandel i seg selv ikke er en veldig CO2-intensiv næring, er det store utslipp i verdikjedene fra produsent til butikk. Varehandelen er også sensitiv ovenfor skiftende forbrukertrender, og endringene kan komme raskt når de først inntreffer som et resultat av holdningsendringer blant forbrukerne. Ansvarsrisiko handler om ansvarliggjøring og sanksjoner. Erstatningskrav kan rettes mot selskaper og stater knyttet til klimaendringer eller forstyrrelse av klimapolitikk. 

Gramstad og Odden skriver at klimarisiko bør kartlegges, analyseres og håndteres i større grad for å kunne sikre fremtidens verdiskapning, samt at løsningene kan ligge i eksperimentering med nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. 

Annonse

- Sirkulær økonomi, som utdaterer bruk- og kast-samfunnet ved å gjøre det enkelt, behagelig og lønnsomt for både mennesker og selskaper å reparere, leie, gjenbruke og selge brukt kan være en måte å sikre seg mot klimarisiko, skriver Gramstad og Odden i rapporten.

LES OGSÅ: Slik driver Be:Eco miljøvennlig nettbutikk fra A til Å

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!