Outsource logistikken?

Hvorvidt nettbutikken skal outsource logistikken eller drifte den i egen regi er en av de viktigste strategiske beslutningene bedriften tar.

Logistikk er et komplekst fagfelt med mange spesialister, noe som blant annet har gitt opphav til begreper som førsteparts, andreparts-, tredjeparts og fjerdeparts-logistikk. Det stopper heller ikke der, i skrivende stund har kreative akademikere kommet helt til 10PL!
Jeg skal ikke dvele lenge ved de ulike begrepene, men en rask gjennomgang av hva som menes med de ulike aktørene er på sin plass:

1PL

Nettbutikken håndterer hele forsyningskjeden selv (etter å ha fått varen til eget lager) og er dermed en 1PL-aktør.

Annonse

2PL

Nettbutikken setter ut transporten til en ekstern part. Her er det et sentralt punkt at 2PL-aktøren eier eller disponerer transportmidlene selv. Et annet sentralt punkt er at forholdet mellom nettbutikken og 2PL-aktøren er løst og at 2PL-aktøren i hovedsak tilbyr standardiserte transporttjenester (ofte referert til som linjetjenester). Posten Norge er det beste eksempelet på en stor 2PL-aktør. Pakkene fra nettbutikken dyttes her inn i en standardisert varestrøm og nettbutikkens forsendelse håndteres etter samme retningslinjer som mitt julekort til tante Olga.

3PL

Nettbutikken inngår en allianse med en aktør som håndterer hele eller deler av forsyningskjeden. Her inngår man bindende kontrakter som gjør at 3PL-aktøren kan gi mer kundetilpassede løsninger enn en 2PL-aktør. Kontraktlengden gjenspeiler gjerne hva slags risiko 3PL-aktøren tar, for eksempel med hensyn til investeringer i lagerteknologi eller transportmidler.

Om vi holder oss til eksempelet med Posten Norge vil Bring være en typisk 3PL-aktør som tilbyr ulike tjenester, som lagerhold eller transport. Det som er sentralt her er at nettbutikken overlater en del av kontrollen av forsyningskjeden til 3PL-aktøren, slik at man på dette nivået gjerne snakker om integrasjon av IT-systemer.

4PL

Logistikk har blitt et viktig konkurranseparameter, ikke minst innen netthandel der det stilles store krav til servicegrad, leveringspresisjon, ledetider og returhåndtering. For mange nettbutikker er det dermed viktig å kvalitetssikre at logistikken til enhver tid håndteres optimalt. En del setter derfor ut totalansvaret for alle logistikkprosesser til en ekstern 4PL-aktør, ofte kalt en Lead Logistics Provider/LLP. Begrepet 4PL ble for øvrig lansert av Accenture (daværende Andersen Consulting) så sent som på midten av 90-tallet.

4PL-aktøren blir veldig tett integrert med oppdragsgiveren, men står ikke selv for den operative driften og omtales derfor ofte også som et kontrolltårn. 4PL-aktørens rolle er å administrere, overvåke og bygge opp en optimal forsyningskjede gjennom å sette sammen operative team fra 3PL-aktører som tilbyr akkurat de tjenestene nettbutikken trenger.

Ekstern og intern logistikk

Det er mulig å velge en varierende grad av integrasjon og samarbeid med eksterne logistikkspesialister. Det settes gjerne et skille mellom intern og ekstern logistikk, der førstnevnte dreier seg om vareflyt internt på bedriftens område og sistnevnte refererer til vareflyt fra bedriften og frem til kunden.
Noen vil ha hjelp til lagerhold, pakking og utsendelse av varer, mens andre foretrekker å sette ut transporten til andre. En medvirkende årsak til at outsourcing har blitt populært innen netthandelsbransjen skyldes utfordringer med returhåndtering.

Fordeler med å outsource logistikken

Det kan være mange grunner til å overlate logistikken til andre, og de fleste bedrifter som velger outsourcing skrider til verks med en eller flere av de nedenstående punktene som årsak:

Frigjøre ressurser: Bedriften ønsker å frigjøre tid og ressurser til det man betrakter som kjernevirksomheten, som for eksempel å ta seg av marketing, salg eller yte ekstraordinær kundeservice.

Annonse

Spisskompetanse: Ikke bare kan man slippe å bruke ressurser på logistikk, man overlater også ansvaret til noen som har sin spisskompetanse nettopp på dette feltet. Samme hva slags tjenester du har behov for, vil det stå logistikkeksperter parat for bedriften. Og i en bransje som er så konkurranseutsatt som netthandelsbransjen - både innen leveringshastighet, servicegrad og kostnader - spiller logistikken en stadig viktigere rolle.

Stordriftsfordeler: Logistikkpartnerne besitter ikke bare ekspertise, de har som regel gode muligheter til å utnytte stordriftsfordeler, og de har ofte incentiver og ressurser til å investere i toppmoderne materiell innen alt fra lager og IT til lastebiler.

Fleksibilitet og likviditet: Den siste store fordelen man ofte trekker frem er fleksibiliteten og muligheten til å styrke bedriftens likviditet, enten gjennom å frigjøre "skjulte verdier" i balansen gjennom salg av lagereiendom eller ved å gjøre en del faste kostnader om til variable. Hos en ekstern logistikkleverandør betaler man i større grad for forbruket av tjenestene. Med en god dialog med en ekstern leverandør av logistikktjenester, finnes det som regel alltid en løsning dersom man får en voldsom volumvekst. Mens nettbutikkens eget lager fort kan bli sprengt i høysesong, eller der bilflåten ikke klarer å holde unna i de mest hektiske periodene, vil logistikkspesialistene ha enklere for å absorbere slike topper. De har bedre tilgang på lagerfasiliteter, har flere biler og har gjerne også strategiske samarbeidspartnere de kan ty til hvis det skulle knipe.Når man i tillegg vet at returlogistikk har blitt et stadig viktigere satsingsområde, er det naturlig at logistikkaktørene har blitt viktige strategiske samarbeidspartnere for nettbutikkene.

Fordeler med å gjøre jobben selv

Ønsker å beholde kontrollen selv: Det er imidlertid fortsatt en del som ønsker å verne om sin egen forsyningskjede. Særlig ser man dette innen lagerdriften, som av mange fremdeles betraktes som en del av kjernevirksomheten der det er viktig å være hands-on.
Årsaker til at man foretrekker å gjøre jobben selv kan blant annet være:

Spare penger: Kanskje man allerede har et kostnadseffektivt oppsett fra før av. Det er riktignok ofte billigere å outsource, men ingen regel er uten unntak. Om man allerede har gjort tunge investeringer kan det være lurt å holde samme kurs. Kanskje man også har fått stordriftsfordeler i egen forsyningskjede eller kanskje man til og med har klart å fylle egen lagerkapasitet eller egne lastebiler med oppdrag for andre og blitt en 3PL-aktør selv!

Miste kontroll og oversikt: For mange er det også en viktig psykologisk faktor, der de ikke ønsker å miste oversikten eller kontrollen til andre.

Miste fleksibilitet: Andre vegrer seg for outsourcing fordi de er redd for at bedriften skal komme "bakpå". I et raskt skiftende marked må man hele tiden være på tå hev og endre seg i takt med markedet, og ledelsen vurderer at egen organisasjon er mer tilpasningsdyktig enn en tradisjonell logistikkbedrift.

Miste innovasjonskraft: En av argumentene som ofte brukes mot outsourcing er at innovasjonsevnen gjerne ikke er like sterk her som hos kundene. Om det er det bare å kontre og si at det er veldig individuelt. I et stadig mer spisset leverandørmarked er det også flust av tilbydere som er ekstremt tilpasningsdyktige og som selger seg inn nettopp på å være i forkant av utviklingen.

Sårbarhetsanalyse

Et tett partnerskap mellom en nettbutikk og en ekstern logistikkleverandør byr på spennende muligheter, men også noen innbygde utfordringer som man må være klar over før man fester kråketærne sine til kontrakten.

En ting er at det vil gå med en del ressurser i en prosess med å inngå et samarbeid med en aktør. Men det er minst like viktig å være inneforstått med at nettbutikken vil komme i et avhengighetsforhold til logistikkleverandøren.

Når bedriften involverer andre dypt i sin egen forsyningskjede må den stole på at de er oppgaven verdig og at de kan levere på et tilfredsstillende nivå for nettbutikkens kunder.

Om noe går feil et eller annet sted kan man gjerne leke peke-leken, men for Ola og Kari er det revnende likegyldig om din logistikkleverandør ikke har overholdt sin del av avtalen. Om han eller hun ikke får varen sin eller får tilsendt feil vare, er det nettbutikken som må ta støyten i deres øyne.

Det er derfor viktig å utarbeide en sårbarhetsanalyse før man inngår et forpliktende partnerskap. I en slik analyse bør man ha avdekket personal- og kapasitetsutfordringer i peak-perioder, hvor utsatt tilbyderen er for streik, eller om leverandøren i stor grad benytter innleide underleverandører.

(Foto: Bjørn Skomakerstuen. Bildet er fra Kompletts hovedlager i Sandefjord.)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!